Rejestry

W Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów,
 • księga absolwentów,
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych i ich duplikatów,
 • księga kontroli,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księga kontroli sanitarnych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr remontów,
 • księga zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr wydanych biletów komunikacji miejskiej,
 • rejestr opinii i orzeczeń (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne),
 • szkolne archiwum,

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w dokumentach prowadzonych w formie ewidencji i rejestrów przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29) dane zgromadzone w rejestrach publicznych prowadzonych przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, natomiast wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych oraz jest zobowiązany do ich zabezpieczenia otrzymanych danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed wykorzystaniem ich niezgodnie z celem, dla którego zostały uzyskane.

Sposoby i zasady dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Szczegółowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Wytworzenie informacji 08.11.2019: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 08.11.2019: A. Turzyniecki