Status Prawny

Szkoła jest samodzielną jednostką prowadzoną przez Miasto Katowice.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty, Kodeks Pracy oraz Kartę Nauczyciela.

Wytworzenie informacji 28.10.2019: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 28.10.2019: A. Turzyniecki