Oferty Pracy – archiwum

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

im. Armii Krajowej w Katowicach

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

1. Informacje ogólne, warunki pracy:
 • Stanowisko: starszy specjalista do spraw kadrowych
 • Miejsce pracy: Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach, ul. Armii Krajowej 84
 • Wymiar etatu : pełny etat
 • Pierwsza umowa na czas określony: 3 miesiące
 • Termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2021 r.
 • Warunki pracy: praca o charakterze biurowym z wykorzystaniem monitora ekranowego; praca w budynku nieprzystosowanym do poruszania się na wózku inwalidzkim.
Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• wynagrodzenie podstawowe

2. Wymagania niezbędne:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wykształcenie: wyższe
 • Praktyczna, dobra znajomość Kodeksu pracy, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o pracownikach samorządowych
 • Nieposzlakowana opinia
3. Wymagania dodatkowe:
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów pakietu Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
4. Zakres wykonywanych zadań nas stanowisku:
 • obsługa kadrowa pracowników (umowy o pracę, aneksy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia, skierowania, świadectwa pracy itp.)
 • prowadzenie dokumentacji personalnej zatrudnionych pracowników,
 • zakładanie teczek osobowych dla nowych osób, bieżący nadzór nad poprawnością akt osobowych oraz archiwizacja
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy (listy obecności, urlopy, zwolnienia lekarskie, kartoteki)
 • nadzór nad pracownikami obsługi (harmonogramy czasu pracy, ustalanie dyżurów itp.)
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników oraz poprawności druków i wniosków (wnioski urlopowe, wnioski o opiekę)
 • zaopatrywanie szkoły w sprzęt gospodarczy, środki czystości, artykuły biurowe itp.
 • prowadzenie spraw ppoż i BHP (organizowanie szkoleń, przydział odzieży roboczej),
 • przygotowanie sprawozdawczości i sporządzanie deklaracji w zakresie ZUS, GUS
 • opisywanie faktur zgodnie z klasyfikacją budżetową, nadzór nad wydatkami szkoły w poszczególnych paragrafach,
 • współpraca z działem płac w zakresie zgłaszania pracowników do ZUS i naliczania wynagrodzeń,
 • systematyczne wprowadzanie danych do systemu SIO i PABS,
 • obsługa Funduszu Socjalnego,
 • prowadzenie kasy zgodnie z zasadami gospodarki kasowej
 • dokonywanie wpłat i wypłat w kasie szkolnej, kasie CUW i w banku
 • rozliczanie pogotowia kasowego zgodnie z terminem
 • załatwianie innych spraw zleconych przez dyrekcję szkoły
 • dochowywanie tajemnicy służbowej
5. Uprawnienia i szczególne obowiązki na zajmowanym stanowisku:
 • Do dostępu do danych osobowych pracowników i byłych pracowników szkoły w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych
 • Do kontrolowania prawidłowości dostarczanych przez pracowników dokumentów
 • Inne uprawnienia wynikające z zajmowanego stanowiska
6. Wymagane dokumenty:
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Oświadczenia kandydata o:
  • niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (o ile taki posiada)
 • Ewentualne referencje, oceny pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie „Nabór na stanowisko starszy specjalista do spraw kadrowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach”, ul. Armii Krajowej 84 w sekretariacie Szkoły znajdującym się na I piętrze budynku lub przesłać drogą pocztową na adres Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach, ul. Armii Krajowej 84 z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy specjalista do spraw kadrowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach”.

Dokumenty należy składać do dnia 30 września 2021 r. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pomocą poczty ważny jest dzień wpływu do szkoły. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej szkoły pod adresem: www.zspm.pl

Nabór składa się z dwóch etapów:

a) Selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych.
b) Selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany w aplikacjach adres e-mailowy bądź telefonicznie pod podany nr telefonu.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr 32 202 84 63.
Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Dyrektor
Anita Kostkiewicz

.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego:
 • informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach.
Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub przez telefon 32 60 61 328.
Cel przetwarzania danych:
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko starszy specjalista do spraw kadrowych oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
Informacje o odbiorcach danych:
 • informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Okres przechowywania danych:
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor szkoły ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzenie informacji 16.09.2021: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 16.09.2021: A. Turzyniecki


Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na stanowisko specjalista do spraw kadrowych została wybrana Pani Karolina Jasińska zamieszkała w Imielinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/wym. osoba wykazała się znajomością tematu oraz właściwym przygotowaniem do podjęcia pracy na w/w stanowisku.

Wytworzenie informacji 22.10.2021: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 22.10.2021: A. Turzyniecki